تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک

چاپ
حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک

بازکردن حساب قرض الحسنه جاری مشترک (دو نفر و بیشتر) با رعایت مقررات افتتاح حساب جاری اشخاص حقیقی و با شرایط زیر بلامانع است.


شرایط و ضوابط :
1- مشخص بودن سهم هریک از شرکاء.
2- چنانچه حق استفاده از حساب قرض الحسنه جاری مشترک طبق مندرجات کارت نمونه امضاء منفرداً تعیین شده باشد بایستی هریک از مشترکین حساب، برای حفظ منافع بانک فرم (وکالتنامه) را به نام یکدیگر تنظیم و امضاء نمایند.
3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک برای اشخاص حقوقی نیز در صورت پیش بینی در اساسنامه بلامانع خواهد بود.


مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد).
2- تعیین میزان سهم، نحوه برداشت از حساب.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.