اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه بوشهر

چاپ
فاضل  کاویانی مدیریت شعب منطقه بوشهر

مدیریت شعب منطقه بوشهر

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرفاضل  کاویانی
آیکون تلفنتلفن33320328 - 077
آیکون نمابرنمابر33322921 - 077
آیکون ایمیلایمیلboushehr@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی7515758958
آیکون آدرسآدرسبوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بسیج مرکزی

معاونین

عبدالرحیم  دشمن زیاری عبدالرحیم  دشمن زیاری
داریوش  دهقان داریوش  دهقان
امیر  کشتکار امیر  کشتکار

مسئول روابط عمومیعبدالحسن  میرزایی
تلفن33327186 - 077

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.