مدیریت شعب منطقه بوشهر

چاپ

مدیریت شعب منطقه بوشهر

نام مدیرفاضل  کاویانی
تلفن33320327 - 077
نمابر33322921 - 077
ایمیلboushehr@ebanksepah.ir
کد پستی7515758958
آدرسبوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بسیج مرکزی

معاونین

محمدحسن  ایران پور
امیر  کشتکار

مسئول روابط عمومی شعبهمجتبی  احمدی
تلفن33343281 - 077

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.