مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

چاپ

مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

نام مدیراسد بهلگردی
تلفن32387112 - 056
نمابر32387150 - 056
ایمیلkhorasanj@banksepah.ir
کد پستی9719693511
آدرسبیرجند ، حاشیه میدان طالقانی

معاونین

محمدحسین چهاردهی
حسین محمدپور

مسئول روابط عمومی منطقهنغمه صلواتی نژاد
تلفن32387124 - 056

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.