مدیریت شعب منطقه زنجان

چاپ

مدیریت شعب منطقه زنجان

نام مدیرسعید محمدی دوست
تلفن 33422510 و 33420743-024
نمابر33420740 - 024
ایمیلict_zanjan@ebanksepah.ir
کد پستی4515617966
آدرسزنجان، خیابان خرمشهر

معاونین

بهزاد نوراله زاده

مسئول روابط عمومی منطقهمحمدحسین محمدی
تلفن33422515 - 024

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.