اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه كرمان

چاپ
ابوالفضل برزگر

مدیریت شعب منطقه کرمان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر ابوالفضل  برزگر
آیک.ن تلفنتلفن 92 و 32226991-034
آیکون نمابرنمابر 32229515-034
آیکون ایمیلایمیلkerman@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی7613997641
آیکون آدرسآدرسکرمان، خیابان شریعتی، نرسیده به قدمگاه

معاونین

مهدی اسمعیلی بگی ماهانی مهدی  اسمعیلی
محمدعلی ایرامنش محمدعلی  ایرانمنش
یاسر  پورابراهیمی یاسر  پورابراهیمی
علی  جعفری علی  جعفری
سهراب شجاعیان سهراب  شجاعیان
محمدحسین  غنچه پور محمدحسین  غنچه پور

مسئول روابط عمومیعلی  باغبان زاده
تلفن92 و 32226991-034

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.