اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه گيلان

چاپ
سلیمان گل محمدی

مدیریت شعب منطقه گیلان

آیکون یوزرنام مدیرسلیمان  گل محمدی
آیکون تلفنتلفن33224900 - 013
آیکون نمابرنمابر33247070 - 013
آیکون ایمیلایمیلgilan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی4133974933
آیکون آدرسآدرسرشت، خیابان مطهری

معاونین

رامین  آستان کلاشمی رامین  آستان کلاشمی
سیدمحمد باقری صومعه سرائی سیدمحمد  باقری صومعه سرائی
فریدون حاجی زاده فریدون  حاجی زاده
محمد خان احمدی محمد  خان احمدی

مسئول روابط عمومیحمیدرضا  رضایی
تلفن33247879 - 013

اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.