اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه مركزی

چاپ
امراله  زند مدیریت شعب منطقه مرکزی

مدیریت شعب منطقه مرکزی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرامراله  زند
آیکون تلفنتلفن32228800 و 32224747-086
آیکون نمابرنمابر32225028 - 086
آیکون ایمیلایمیلmarkazi@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3813996741
آیکون آدرسآدرساراک، خیابان شهید رجائی، نبش کوچه وزیری

معاونین

علیرضا بیاتانی علیرضا  بیاتانی
یوسف  حجت پور یوسف  حجت پور
رحمت اله  حمیدی رحمت اله  حمیدی
مهدی  فراهانی مهدی  فراهانی
حجت اله موحدیان حجت اله  موحدیان

مسئول روابط عمومیابراهیم  امینی
تلفن32231519 - 086

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.