اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه هرمزگان

چاپ
بابک  جاویدی مدیریت شعب منطقه هرمزگان

مدیریت شعب منطقه هرمزگان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیربابک  جاویدی
ایکون تلفنتلفن32245498 - 076
ایکون نمابرنمابر32245487 - 076
آیکون ایمیلایمیلhormozgan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی7913956419
آیکون آدرسآدرسبندرعباس، چهارراه مرادی

معاونین

کریم  بیژن زاده کریم  بیژن زاده
ناصر  کووئی حمید  ناصری کووئی
مصطفی معلمی مصطفی  معلمی

مسئول روابط عمومیداریوش  مارزی
تلفن32231758 - 076

اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.