مدیریت شعب منطقه هرمزگان

چاپ

مدیریت شعب منطقه هرمزگان

نام مدیربابک  جاویدی
تلفن32245498 - 076
نمابر32245487 - 076
ایمیلhormozgan@banksepah.ir
کد پستی7913956419
آدرسبندرعباس، چهارراه مرادی

معاونین

مجید  امینی نیا
کریم  بیژن زاده

مسئول روابط عمومی منطقهداریوش  مارزی
تلفن32231758 - 076

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.