اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه يزد

چاپ
عباس  وطن خواه مدیریت شعب منطقه یزد

مدیریت شعب منطقه یزد

آیکون یوزر یا نام کاربرینام مدیرعباس  وطن خواه
آیکون تلفنتلفن35229100 - 035
آیکون نمابرنمابر35229920 - 035
آیکون ایمیلایمیلyazd@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی8917955195
آیکون آدرسآدرسیزد، بلوار جمهوری

معاونین

محمد  غلامی محمد  غلامی
میر جلیلی مرتضی  میرجلیلی 
غلامحسین محقق غلامحسین  محقق

مسئول روابط عمومیحسین  درستکار
تلفن35241885 - 035

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.