تصویر عنوان صفحه

قبول و پرداخت چک تضمينی ساير بانکها

چاپ
قبول و پرداخت چک تضمینی سایر بانکها

قبول چکهای تضمینی سایر بانکها، توسط شعب بانک سپه در سراسرکشور و واریز وجه آنها پس از وصول به حساب مشتری. واریز وجه چکهای مشتریان شناخته شده شعبه با تکمیل فرم تعهدنامه به صورت همزمان انجام می شود.