شعبه مستقل بیهقی تهران

چاپ

شعبه مستقل بیهقی تهران

نام مدیررامین  ملازاده
تلفن3 الی 88647161-021
نمابر 88647125 - 021
ایمیل
کد پستی1514947111
آدرستهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، ساختمان شماره 7، طبقه همکف

معاونین

عبدالرضا  خدامرادی
زیبا  یمینی

مسئول روابط عمومی شعبهمحمد  ابوالحسنی
تلفن88646990 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .