تصویر عنوان صفحه

شعبه مستقل شهید سپهبد سلیمانی (نگین سپه)

چاپ
داود ایزدی

شعبه مستقل شهید سپهبد سلیمانی (نگین سپه)

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرداود  ایزدی
آیکون تلفنتلفن 52 الی 88647050 -021
آیکون نمابرنمابر88647054 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه همکف

معاونین

علیا  امیری پور علیا  امیری پور
مریم  پورمحمدگلزاری مریم  پورمحمدگلزاری
محسن گوگوچانی محسن  گوگوچانی

مسئول روابط عمومی
تلفن

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .