اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

چاپ
علی ابوللی

اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرست علی  ابوللی
آیکون تلفنتلفن 88190817 و 88190816-021
آیکون نمابرنمابر88190811 - 021
آیکون ایمیلایمیلsep_aml@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 7

معاونین

حسن چمنی راد حسن  چمنی راد
مهدی حجتی نیا مهدی  حجتی نیا
حجت  زحمتی‌هوجقان حجت  زحمتی‌هوجقان


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر رعایت تمامی سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت سازمان و حصول اطمینان از انطباق آن ها با قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین شده توسط مبادی ذی ربط. کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.