تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

چاپ
مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر فرزاد  امیری 
آیکون تلفنتلفن 88643031 و 88643033 - 021
آیکون نمابرنمابر 82157488 - 021
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1516634713
آیکون آدرسآدرس تهران، میدان آرژانتین، برج آرژانتین بانک سپه

معاونین

معاون معاون


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.