تصویر عنوان صفحه

اداره کل بازرسی

چاپ
علی اصغر بشیری

اداره کل بازرسی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلی اصغر  بشیری
آیکون تلفنتلفن 88315380 -021
آیکون نمابرنمابر88318056 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1584895611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان هفتم تیر، خیابان عارف ادیب، پلاک 23

معاونین

حسین اسلامی افراکتی حسین  اسلامی افراکتی
یونس  بازیار اصل یونس  بازیار اصل
مروت اله رفیعی آتانی مروت اله  رفیعی آتانی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.