تصویر عنوان صفحه

اداره کل حسابرسی داخلی

چاپ
مرتضی  درویشی  اداره کل حسابرسی داخلی

اداره کل حسابرسی داخلی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمرتضی  درویشی
آیکون تلفنتلفن35915102 - 021
آیکون نمابرنمابر 77613829 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1147614185
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان سعدی شمالی، ساختمان 250 (بالای شعبه قائم سعدی)، طبقه هفتم

معاونین

بهزاد سلطان کریمی بهزاد  سلطان کریمی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.