تصویر عنوان صفحه

معاونت مالی

چاپ
سیدعلی  جلالی نظری

معاون مدیرعامل در حوزه مالی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرسیدعلی  جلالی نظری
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان ، ساختمان نگین سپه، طبقه --

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .