تصویر عنوان صفحه

اداره کل بانکداری خرد

چاپ
مدیر اداره کل بانکداری خرد

اداره کل بانکداری خرد

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر ---
آیکون تلفنتلفن 89571156 - 021
آیکون نمابرنمابر 35913496 - 021
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1516954633
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، نبش بن بست حکمت، ساختمان معاونت توسعه بازار و امور مشتریان، طبقه اول

معاونین

بهارک بنازاده اردبیلی بهارک  بنازاده


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---