اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه پنج تهران

چاپ
محمد شعبانی

مدیریت شعب منطقه پنج تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام سرپرست محمد  شعبانی 
آیکون تلفنتلفن ---
 آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی ---
 آیکون آدرسآدرس ---

معاونین

علی اصطهباناتی علی  اصطهباناتی
ابوالفضل  جوادی زاده ابوالفضل  جوادی زاده
ابوالفضل  زمانی فریزهندی ابوالفضل  زمانی فریزهندی

مسئول روابط عمومی
تلفن ---

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.