تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه سمنان

چاپ
حمیدرضا  عرب

مدیریت شعب منطقه سمنان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر حمیدرضا  عرب
آیکون تلفنتلفن33332359 - 023
آیکون نمابرنمابر33340189 - 023
آیکون ایمیلایمیلsemnan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3518784568
آیکون آدرسآدرسسمنان، بلوار 17 شهریور

معاونین

الهام رحیمی الهام  رحیمی
علی اصغر  طاهری سیدعلی اصغر  طاهری

مسئول روابط عمومیمصطفی  سراج
تلفن33332640 - 023

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.