اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 24 شهریور 1398

مدیریت شعب منطقه فارس

چاپ

مدیریت شعب منطقه فارس

نام مدیرسعید  منصوریان طبائی
تلفن32301643 و 32301540-071
نمابر 32304861-071
ایمیلfars@banksepah.ir
کد پستی7134846968
آدرسشیراز، بلوار زند، جنب بیمارستان شهید فقیهی

معاونین

مجید  استوار
رضا  فتحی
بیژن  محسنی
محمدحسین  مسعودی

مسئول روابط عمومی منطقهکامران  دوکوهکی
تلفن32308494 - 071

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.