تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه مركزی

چاپ
امراله  زند مدیریت شعب منطقه مرکزی

مدیریت شعب منطقه مرکزی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرامراله  زند
آیکون تلفنتلفن32228800 و 32224747-086
آیکون نمابرنمابر32225028 - 086
آیکون ایمیلایمیلmarkazi@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3813996741
آیکون آدرسآدرساراک، خیابان شهید رجائی، نبش کوچه وزیری

معاونین

علیرضا بیاتانی علیرضا  بیاتانی
یوسف  حجت پور یوسف  حجت پور
رحمت اله  حمیدی رحمت اله  حمیدی
مهدی  فراهانی مهدی  فراهانی
حجت اله موحدیان حجت اله  موحدیان

مسئول روابط عمومیابراهیم  امینی
تلفن32231519 - 086

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.