اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی بانک - نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی بانک - نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
تاریخ: 1399/07/14
عنوان: اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی بانک - نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سها

نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سها