بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 28 دی 1399

سیاست های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بانک سپه

براساس قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن و نیز قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه سیاست های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را به شرح ذیل به اطلاع می رساند :
براساس ماده ٧ قانون مبارزه با پول شویی ، اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون ( موضوع مواد ٥ و ٦) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی مکلف به رعایت موارد زیر هستند :
الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده ، وکیل و اصیل، در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره : تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب - ارایه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول شویی در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران.
ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن.
 
براساس ماده 19 قانون آئین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی، وظایف افراد یا واحدهای مسؤول مبارزه با پول شویی به شرح زیر می باشد :
الف - بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب - ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع ارباب رجوع.
ج - نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می کنند، به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی ( فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.
ز - صدور بخشنامه های لازم، درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه ذی ربط در مبارزه با پول شویی و نتایج آن.
ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع، درخصوص موارد مربوط به پول شویی و تأمین مالی تروریسم .
همچنین، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 13/11/1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12/1394 به تایید شورای نگهبان رسید. لذا به منظور مطالعه کلیه مفاد قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی مربوطه و همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به وب سایت www.banksepah.ir مراجعه نمایید .
.