menu

منتخب اخبار رسانه ها

Rss
معاون نظارتی بانک مرکزی
08:17:16 1393/02/14
پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام حذف کامل موسسات پولی غیرمجاز از شبکه بانکی کشور تا پایان سال جاری، گفت: از آنجا که حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده های یکسال و بیشتر22 درصد تعیین شده، هرگونه تبلیغ و پرداخت سود بیش از این رقم خلاف قانون است به طوری که با متخلفان از این قانون برخورد خواهد شود.

محاسبه سود علی الحساب سپرده ها

نوع محاسبه سود:
1-در صورت فسخ حساب قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
2-نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری درصورت فسخ زودتر ازموعد ویا برداشت قسمتی ازآن بر حسب مدت سپرده گذاری با کسر 5/0 درصد از نرخ سود سپرده های متناظر قابل انجام می باشد
محاسبه
نوع سپرده
مبلغ:
روز: