تصویر عنوان صفحه

اداره کل پشتیبانی و خدمات

چاپ
حمید نصرالهی

اداره کل پشتیبانی و خدمات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرحمید  نصرالهی
آیکون تلفنتلفن 35911601 و 35911602 - 021
آیکون نمابرنمابر35911565 - 021
آیکون ایمیلایمیلm.iranmanash@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1516667111
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، پلاک 54، ساختمان الوند، طبقه ششم شمالی 

معاونین

احسان رضایی احسان  رضایی
ابراهیم  صادقی فرد ابراهیم  صادقی فرد
حسین  فلاح حسین  فلاح
منصور  عربیان منصور  عربیان
محسن منشوری سبزوار محسن  منشوری سبزوار


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
دیریت و تدوین برنامه های راهبردی در امور مربوط به پشتیبانی و خدمات، نظارت و کنترل بر عملکردهای مدیریت شعب پیرامون اموال منقول و غیرمنقول بانک، تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون معاملات و برگزاری مناقصات و مزایده ها و انعقاد قراردادها، تهیه و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز واحدهای بانک.