تصویر عنوان صفحه

اداره کل دعاوی

چاپ
مسلم میرزائی

اداره کل دعاوی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر مسلم  میرزائی 
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم)، پلاک 182،

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---