تصویر عنوان صفحه

طرح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت متمرکز یکساله امید

چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.

طرح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت متمرکز یک ساله امید
 
طرح سپرده امید در قالب یک سپرده سرمایه‌گذاری ‌بلند مدت یک ساله با حداقل ده میلیون ریال (10.000.000 ریال) به صورت متمرکز، برای اشخاص حقیقی (انفرادی یا مشترک) و حقوقی افتتاح می‌شود.
 
مزایای طرح :
 - نرخ سود روزشمار 15 درصد (از تاریخ 11 شهریور ماه 1396)
 - نرخ شکست 5 درصد (محاسبه سود متعلقه در صورت برداشت تمام یا قسمتی از وجه سپرده با نرخ 10 درصد از ابتدای افتتاح حساب)
 - حداقل مبلغ افتتاح حساب 10 میلیون ریال
 - قابلیت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی (انفرادی و مشترک) و حقوقی
 - قابلیت واگذاری امتیاز سپرده بلند مدت متمرکز یک ساله به بستگان درجه یک (با حفظ شرایط سپرده در خصوص تاریخ افتتاح ونرخ سود تا سررسید)
 - قابلیت برداشت قسمتی با رعایت حداقل مبلغ 10 میلیون ریال
 - امکان افتتاح سپرده امید بدون وجود محدودیت تعداد حساب برای هر مشتری
 - امکان افتتاح سپرده امید در تمامی شعب بانک سپه
 
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از طرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بیسواد).
2- برای صغار، ولی و وصی و یا قیم می تواند حساب افتتاح نماید. شایان ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.
3- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد. حساب معرفی شده می بایست از نوع حسابهای متمرکز باشد.
 
مدارک مورد نیاز :
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه.
2- تصویر شرکتنامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).