تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه پنج تهران

چاپ
محمد شعبانی

مدیریت شعب منطقه پنج تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام سرپرست محمد  شعبانی 
آیکون تلفنتلفن ---
 آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی ---
 آیکون آدرسآدرس ---

معاونین

علی اصطهباناتی علی  اصطهباناتی
ابوالفضل  جوادی زاده ابوالفضل  جوادی زاده
ابوالفضل  زمانی فریزهندی ابوالفضل  زمانی فریزهندی
مجید سیفی مجید  سیفی
علی نراقی کیا علی  نراقی کیا

مسئول روابط عمومی
تلفن ---

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.