اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

قرض الحسنه اعطایی

چاپ
قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص به عنوان قرض گیرنده واگذار می نماید. این وام برای موارد ذیل اعطا می شود:
- تأمین وسایل و ابزار کار
- کمک به افزایش تولید
- رفع نیازهای ضروری
رفع نیازهای ضروری در رابطه با تأمین هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تأمین مسکن و کمک هزینه تحصیلی می باشد.

شرایط و ضوابط :
1- پرداخت قرض الحسنه شامل تأمین هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، تعمیر یا تأمین مسکن، کمک هزینه درمان و کمک هزینه تحصیلی خواهد بود.
2- محل سکونت متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می بایست در محدوده فعالیت شعبه قرار داشته باشد.
3- متقاضی نباید در سیستم بانکی بابت وام قرض الحسنه بدهی داشته باشد.

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست (پرداخت وام ازدواج فقط به درخواست کنندگانی که در سامانه قرض الحسنه بانک مرکزی ثبت نام کرده اند امکان پذیر می باشد).
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی (در خصوص تأمین هزینه‌های ازدواج و تهیه جهیزیه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر الزامی می باشد).
3- ارائه اصل و تصویر عقدنامه (برای متقاضیان قرض الحسنه ازدواج)، سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر (برای متقاضیان قرض الحسنه تعمیر یا تأمین مسکن)، مدارک مربوط به هزینه های درمانی (برای متقاضیان قرض الحسنه کمک هزینه درمان)، مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصیل در دانشگاه (برای متقاضیان قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی)
4- ارائه مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین.

سایر موارد :
1- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر 4% در سال بوده که در اقساط 1 و 13 و 25 به عنوان قسط دریافت می شود.
2- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری حداکثر 3 سال و به اقساط ماهانه می باشد.
3- رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان حداکثر بیست میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.
4- سقف وام قرض الحسنه برای ازدواج و تهیه جهیزیه برای هر کدام از زوجین سی میلیون ریال (مجموعاً شصت میلیون ریال) از ابتدای سال 1391 مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (سی میلیون ریال) برای مزدوجین دارای یکی از شرایط ذیل اضافه می شود:
- برای دخترانی که مهریه آنان تا 110 سکه بهار آزادی می باشد.
- برای پسرانی که قبل از 25سالگی ازدواج می کنند.
- هر یک از دختران یا پسرانی که یکی یا هردوی آنها فاقد پدر می باشند.
- هر یک از دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاهها یا طلبه حوزه علمیه و در حال تحصیل می باشند.
* تبصره : هر یک از دختر و پسر می توانند صرفاً از افزایش مبالغ تسهیلات ازدواج برای یک بند از بندهای فوق برخوردار شوند.
5- مقطع زمانی برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد معتبر می باشد..
6- در صورتیکه اقساط با تأخیر وصول شود، جریمه تاخیر با نرخ 12% محاسبه و اخذ می شود.
7- اعطای قرض الحسنه برای تعمیرات غیرضروری و تزئینی مجاز نمی باشد.
8- قرض الحسنه درمان بیماری براساس مدارک مربوط به هزینه های درمانی متقاضی که به تائید مراکز یا مقامات ذیصلاح درمانی رسیده باشد و حداکثر بیش از دو ماه از تاریخ آن سپری نشده باشد، قابل پرداخت خواهد بود.

* پرسشهای متداول در مورد وام ازدواج

فرم ها :
فرم قرارداد قرض الحسنهفرم قرارداد قرض الحسنه
فرم قرارداد قرض الحسنه رهنی - به استناد وثیقه غیرمنقولفرم قرارداد قرض الحسنه رهنی - به استناد وثیقه غیرمنقول