تصویر عنوان صفحه

مضاربه

چاپ
     مضاربه
 
مضاربه عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان مالک، سرمایه مورد نیاز را تأ‌مین تا متقاضی (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
این تسهیلات فقط در بخش بازرگانی پرداخت می شود.

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین  مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
2- بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری شامل نوع فعالیت و میزان تجربه، حداکثر مدت مورد نیاز برای یک دوره معامله، میزان سرمایه مورد نیاز، پیش بینی مبلغ فروش، میزان سود پیش بینی شده، نحوه تقسیم سود و نوع تضمین.

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- ارائه مجوز فعالیت.
4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
5- ارائه پیش فاکتور معتبر.
6- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

سایر موارد :
1- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد.
2- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد، بیمه نماید.
3- سرمایه مضاربه بایستی نقد باشد.
4- نحوه بکارگیری و مدیریت سرمایه موضوع مضاربه در اختیار مشتری می‌باشد.
5- مضاربه در امر واردات با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.
 
فرم ها: