تصویر عنوان صفحه

پاسخ سؤالات متداول در مورد سپرده ها

چاپ

کاربر محترم؛ 
با تشکر از همکاری اداره کل تشکیلات و روشها بانک سپه در پاسخ به پرسشهای کاربران، متن کامل پاسخهای ارسالی در ذیل قابل دسترسی است:

- نرخ سود پرداختی از طرف بانک به انواع سپرده ها به چه میزان است ؟  

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 25/4/1399:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه (90 روزه) 12%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 14%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 15%
------ سپرده بلند مدت دو ساله 18%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 1/2/1399 تا تاریخ 24/4/1399:
- سپرده کوتاه مدت 8%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 15%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 11/6/1396 تا تاریخ 31/1/1399:
- سپرده کوتاه مدت 10%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 15%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 31/3/1395 تا 10/6/1396:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه (90 روزه) 14.8%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 14.8%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 14.8%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 15.9%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 15%  

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 1/12/1394 تا 30/3/1395:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه (90 روزه) 17.8%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 17.8%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 17.8%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 17.9%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 18%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 15/2/1394 تا تاریخ 30/11/1394:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهار ماهه (120 روزه) 14%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 18%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 20%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 20%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 1/10/1393 تا تاریخ 1394/2/14:
- سپرده کوتاه مدت 10%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهار ماهه (120 روزه) 14%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 18%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 20%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 22%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها از تاریخ 9/11/1390 تا تاریخ 12/2/1393:
- سپرده کوتاه مدت 7%
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهار ماهه (120 روزه) 10%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 12%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 15%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 17%
------- سپرده بلند مدت دو ساله 18.5%
-------- سپرده بلند مدت سه ساله 19%
--------- سپرده بلند مدت چهار ساله 19.5%
---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 20%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها تا تاریخ 8/11/1390:
- سپرده کوتاه مدت 6% 
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 6%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 8%
---- سپرده کوتاه مدت ویژه نه ماهه (270 روزه) 10%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 12.5%
------- سپرده بلند مدت دو ساله 13%
-------- سپرده بلند مدت سه ساله 14%
--------- سپرده بلند مدت چهار ساله 14.5%
---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 15%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها سال 1389:  
- سپرده کوتاه مدت 6% 
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 8 % 
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 11%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 14%  
------- سپرده بلند مدت دو ساله 14.5%
-------- سپرده بلند مدت سه ساله 15%  
--------- سپرده بلند مدت چهار ساله 16%  
---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 17%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها سال 1388:  
- سپرده کوتاه مدت 9%  
-- سپرده کوتاه مدت ویژه چهارماهه (120 روزه) 12%
--- سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه (180 روزه) 12%
------ سپرده بلند مدت یک ساله 14.5%  
------- سپرده بلند مدت دو ساله 15.5%
-------- سپرده بلند مدت سه ساله 16%  
--------- سپرده بلند مدت چهار ساله 17%  
---------- سپرده بلند مدت پنج ساله 17.5%

نرخ سود علی الحساب سپرده ها سال 1387:  
- سپرده کوتاه مدت 9%  
-- سپرده کوتاه مدت ویژه 16%  
----- سپرده بلند مدت یک ساله 15%  
------ سپرده بلند مدت دو ساله 16%
------- سپرده بلند مدت سه ساله 17%  
-------- سپرده بلند مدت چهار ساله 18%  
--------- سپرده بلند مدت پنج ساله 19%

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/04/25