تصویر عنوان صفحه

نمونه سكه هاي ضرب شده در دوره هاي مختلف

چاپ
 
 زمان بازدید از موزه سکه بانک سپه
       شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 15
       پنجشنبه از ساعت 9 الی 13 
 
 آدرس موزه سکه
       تهران، میدان امام خمینی، جنب ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه
 
 تلفکس موزه سکه
       66748060