تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خوزستان

چاپ
علی  محمدزاده داودی مدیریت شعب منطقه خوزستان

مدیریت شعب منطقه خوزستان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرعلی  محمدزاده داودی
آیکون تلفنتلفن32213824 - 061
آیکون نمابرنمابر32213822 - 061
آیکون ایمیلایمیلkhoozestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6193944346
آیکون آدرسآدرساهواز، خیابان سلمان فارسی، بین حافظ و کتانباف

معاونین

احمد  امیرنیا احمد  امیرنیا
فریدون  تقی پور فریدون  تقی پور
اکبر  حقیقت اکبر  حقیقت
محسن رجبی محسن  رجبی
حمید  نجفی حمید  نجفی

مسئول روابط عمومیحسن  نیک بیان
تلفن32237485 - 061

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.