اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه فارس

چاپ
سعید منصوریان طبائی

مدیریت شعب منطقه فارس

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرسعید  منصوریان طبائی
آیکون تلفنتلفن32301643 و 32301540-071
آیکون نمابرنمابر 32304861-071
آیکون ایمیلایمیلfars@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی7134846968
آیکون آدرسآدرسشیراز، بلوار زند، جنب بیمارستان شهید فقیهی

معاونین

مجید  استوار مجید  استوار
جمشید صادقیان پرور جمشید  صادقیان پرور
رضا  فتحی رضا  فتحی
محمدحسین  مسعودی محمدحسین  مسعودی

مسئول روابط عمومیداود  خسروانی
تلفن32308494 - 071

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.