تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه البرز

چاپ
رمضان همتی باغبانانی

مدیریت شعب منطقه البرز

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیررمضان  همتی باغبانانی
ایکون تلفنتلفن 17 الی 32211615 و 32219588 - 026
آیکون نمابرنمابر32219551 - 026
آیکون ایمیلایمیلalborz@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3158843184
آیکون آدرسآدرسکرج، چهارراه دانشکده

معاونین

حسین  زندی مقدم حسین  زندی مقدم
محمود ضیائی محمود  ضیائی
سیدناصر  مویدی سیدناصر  مویدی
فرهاد  میرابی فرهاد  میرابی

مسئول روابط عمومی 
تلفن32404054 - 026

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.