پیش بینی عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان به منظور سرمایه گذاری بهینه

در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای از کل بازار ساختمان و مسکن، اقدام به تخمین و استخراج معادلات تقاضا و عرضه در هر یک از حوزه های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و رفاهی و برای هر یک از 30 استان کشور شده است. بدین ترتیب با استفاده ازاین معادلات، میزان مازاد تقاضا که حاصل از تفاضل تقاضا و عرضه است برای هر یک از حوزه های پنج گانه مورد مطالعه و به تفکیک هر یک از استان ها تا سال 1397 پیش بینی گردیده است.
در گام بعد با در دست داشتن مازاد تقاضا و بر مبنای شاخص های میزان بازده سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری، حجم مورد نیاز سرمایه گذاری، قیمت، هزینه ساخت، درصد مازاد تقاضا به کل تقاضا و ... در هر یک از استان های کشور و به تفکیک هر یک از حوزه های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و رفاهی نسبت به انجام محاسبات آماری،مالی و اقتصادی و نهایتا انتخاب مناسب ترین استان ها جهت سرمایه گذاری در محدوده زمانی منتهی به سال 1397اقدام شده است.
در گام نهایی با در دست داشتن استان های منتخب و توجه خاص بر شاخص های میزان بازدهی و ریسک سرمایه گذاری و البته حجم ریالی مورد نیاز سرمایه گذاری در هر سال،در زمینه برآورد میزان بهینه حجم سرمایه گذاری در هر یک از استان های منتخب مبادرت شد. بدین ترتیب بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه می توان میزان سرمایه گذاری بهینه را برای هر یک از حوزه های کاری مورد نظر به تفکیک هر یک از استان های منتخب متناسب با توانمندی های مالی و فنی یک شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تعیین نمود.

کلمات کلیدی :
نویسنده : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
تاریخ انتشار : 1392/04/26
فایل های پیوست