مفاهیم، مصادیق و موارد مشکوک به پول‌شویی در سیستم بانکی
با عنایت به تجربیات بین‌المللی در زمینه برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی، کلیه بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پو ل‌شویی ملزم به گزارش موارد مشکوک هستند که مورد توافق عمومی سازما ن‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پول‌شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مربوط بوده و برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی را فعالانه دنبال می‌کنند.
کلمات کلیدی :
نویسنده : اداره‌کل مبارزه با پول‌شویی
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست