اقتصاد مقاومتی
طی چند سال اخیر فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی، اقتصاد کشور را در شرایط خاص قرار داده است.هدف اصلی قدرت های بزرگ و استکباری از وضع این تحریم ها،تحت تاثیر قرار دادن محیط اقتصادی کشور و متعاقب آن تحمیل خواسته های نامشروع و اخذ امتیازات متعدد سیاسی و اقتصادی در عرصه مناسبات بین المللی است. بینش عمیق و درک صحیح از این تهاجم و تخاصم اقتصادی سبب شده تا تأکیدات مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر بر حوزه اقتصاد متمرکز شده و معظم له در این راستا اتخاذ راهبرد" اقتصاد مقاومتی" را به عنوان سیاستی مؤثر و کارآمد برای خنثی کردن سیاست‌های خصمانه نظام سلطه و بی‌اثرکردن تحریم‌های یک جانبه بر علیه اقتصاد کشور مطرح فرمایند.
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست