ماهیت حقوقی سپرده های بانکی
سپرده گذاری در بانک، پیوستن به قراردادی الحاقی و جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره نویسی در شرکت ها است، شرکتی که به حکم قانون و بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می شود و تابع آن نظم قرار می گیرد . اداره این شخصیت با سرمایه گذاران نیست. در واقع قرارداد میان بانک و سپرده گذاران در زمره قراردادهای عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد،اختیار گسترده ای را که بانک ها در انتخاب نوع سرمایه گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می کند، زیرا در قرارداد تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی موسوم و آرمانی دو طرف قرارداد را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عمومی است تامین می کند. این سلطه که پرتویی از اقتدار دولت است.
کلمات کلیدی : سپرده، ودیعه بر خلاف قاعده، قراردادهای حقوق عمومی
نویسنده : ناصر کاتوزیان
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست