بررسی عوامل موثر بر سطح آمادگی بانک سپه برای استقرار مدیریت ارتباط با مشتری CRM
CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) یک استراتژی کاری با این رویکرد است که با مشتریان متناسب با شرایط و الگوهای رفتاری آنها ارتباطی پایدار و بلندمدت که برای هر دو طرف ایجاد ارزش افزوده کند، برقرار شود. در حقیقت CRMکلیه فرایند‌ها و فناوری‌هایی است که سازمان‌ برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به کار می‌گیرد. CRM مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری را افزایش دهند.‌‌‌
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی بانک سپه برای استقرارCRM با استفاده از مدل اوکر و مودامبی می باشد.
این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع "تحقیقات کاربردی" و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها "توصیفی- پیمایشی" و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه مشتمل بر مدیران عالی، میانی و عملیاتی و همچنین تعدادی از کارشناسان واحدهای ستادی در تهران بوده و ازروش نمونه‌گیری ساده تصادفی استفاده شده است.
بر اساس نتایج پژوهش تمام فرضیه‌های تحقیق تایید شدند.
کلمات کلیدی : مدیریت ارتباط با مشتریان، بانک سپه، مدیران، مشتری، بازاریابی.
نویسنده : افسانه نظری
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست