شناسایی دوره های عمر سازمان به روش منحنی عمر ادیزس
هر سازمان مانند تمام موجودات زنده، مراحل تولد، رشد و پیری را طی نموده و در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور غلبه بر مسائل آن دوره و یا مشکلات مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند.
هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی موضوعات سیستم های باز و بسته، درجه پیری و جوانی سازمان و تعیین موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر می باشد. اگر محل قرار گیری سازمان بر روی منحنی دوره عمر بدرستی تشخیص داده شود، متناسب با شرایط فعلی و وضعیتی که به واسطه حرکت سازمان بر روی منحنی دوره عمر قابل پیش بینی است، می توان استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف سازمان تدوین نمود. بنابراین دقت در شناسایی محل قرارگیری سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن، می تواند اعتبار و قابلیت اجرای برنامه های سازمان را تقویت کند.
کلمات کلیدی : دوره عمر سازمان ، درجه آزادی، درجه پیری و جوانی
نویسنده : وحید آذرشب
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست