اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تاریخ 1392/08/01         ساعت 13:31:32     گروه خبری مصاحبه های مطبوعاتی مسئولین و کارشناسان

ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل می شود
تصویر
با موافقت دولت و به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل می شود.
همچنین وظایف و اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب 1388- و سایر قوانین و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود.
بر این اساس، تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای ستاد نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو شورا تفویض می شود.
تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد(حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.